Global Politikalar Merkezi

Global Politikalar Merkezi (GLOPOL), sosyal bilimler alanında çalışmalarda bulunan, Lefkoşa-Kıbrıs merkezli, bağımsız ve özgür bir düşünce kuruluşudur. Bünyesinde bu alandaki uzman, araştırmacı ve akademisyenleri barındıran GLOPOL, yerel, bölgesel ve küresel ölçekli çalışmalarla, Kıbrıs’ın her iki tarafında ve bütününde fikirsel tartışmaların şekillendirilmesini sağlayarak, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel konularda kapsamlı ve etkili politikaların geliştirilmesine katkı koyan öncü bir düşünce kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

GLOPOL, bilimselliği ve yapıcı eleştirelliği esas alarak, hem bireysel hem de toplumsal anlamda insanı etkileyen konulara dair kamu farkındalığı/bilincinin yaratılmasına ve politika oluşturma/karar alma mekanizmalarına ulaşılmasına destek olmayı amaçlamaktadır. İnsan-toplum-devlet ilişkileri ekseninde karşılıklı etkileşime dayalı süreçlerin harekete geçirilmesi gayesiyle, veriye dayalı ve akademik etik çerçevesinde hazırladığı yayınlar ve gerçekleştirdiği etkinliklerle, özelde Kuzey Kıbrıs’ın, genelde Kıbrıs’ın yapısal ve güncel sorunlarının dinamik ve çoğulcu bir çerçevede analiz edilmesi ve bunlara uygun projelerin hayata geçirilmesi yönünde çalışmaktadır.

Bu bağlamda, adanın esas meselesi Kıbrıs sorunu ile ilgili tartışmalara öncülük ederek, Kıbrıs’ta kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşma ve toplumlar arası barışı inşa etme hedefine katkı koymayı temel ve zaruri bir faaliyet olarak değerlendirmektedir. Bu amaçtan hareketle, Kıbrıslı Rum sivil toplum örgütleri ve paydaşlarla ortaklaşarak, iki toplum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iki toplumun yakınlaşması çabalarına azami önem vermektedir. Birleşmiş Milletler çatısı altında sürdürülmekte olan iyi niyet misyonu çabalarına da ilgili örgütler ve uluslararası kuruluşlarla yakın istişare içerisinde bulunarak katkı koymayı öngörmektedir. Bununla birlikte, Kıbrıs’ın coğrafi, siyasi ve kültürel anlamda konumu göz önüne alındığında, Türkiye, Yunanistan, Doğu Akdeniz ve AB’deki paydaşlarıyla sürdürülebilir diyalog ve eşgüdüm içinde hem adada hem de bölgede istikrar, refah ve barış ortamının oluşumuna destek olmayı hedeflemektedir.

• Kıbrıs’ta, bölgede ve dünyada barışı hedefleyen ortak bir aklın gelişmesini bilimsel çalışmalarla destekleyen bir merkez olmak.

• Ürettiği yayınlar yanında yaptığı siyasal, ekonomik, kültürel çalışmalarla yerel, bölgesel ve küresel bağlamda demokrasi, hukuk ve insan hakları gibi alanlarda katkıda bulunmak.

• Tüm alanlarda çeşitli yerel, bölgesel ve uluslararası paydaşlarla, örgüt ve kuruluşlarla, üniversiteler ve düşünce kuruluşlarıyla ve medya ile ilişki ve bağları geliştirmek ve güçlendirmek.

 Uluslararası ve yerel düzeyde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, Kuzey Kıbrıs’ın ve Kıbrıs Türk halkının sosyo-ekonomik ve siyasi sorunlarının aşılmasına ve adanın ortak sahipleri olarak, gerek bugün içinde bulunduğu koşulların iyileştirilmesine gerekse de gelecekte Kıbrıs sorununa getirilecek siyasi bir çözüm içerisindeki siyasi eşit statüsünün ilerletilmesine katkıda bulunmak.

• Kıbrıs’ta ve yakın coğrafyada yaşanan gelişmeleri kapsamlı ve çok taraflı bir şekilde analiz ederek, istikrar, refah ve barış yönünde gerekli politikaların belirlenmesini sağlayacak çözüm stratejileri geliştirip öneride bulunmak ve bunların hayata geçirilmesi için aktif olarak çalışmak.

• Barış
• İnsan odaklı politikalar
• Demokrasi ve hukukun üstünlüğü
• İnsan hakları ve kültürel çeşitlilik
• Yaratıcılık, yenilikçilik, değişime açıklık
• Bilimsellik
• Yapıcı eleştirellik
• Çoğulculuk
• Ortak akıl
• Dayanışma
• İşbirliği ve diyalog
• Uzlaşı

GLOBAL POLİTİKALAR MERKEZİ DERNEĞİ

TÜZÜK

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

 

 1. DERNEĞİN ADI, MERKEZ ADRESİ

 

1.1: Derneğin adı “Global Politikalar Merkezi Derneği”dir.

1.2: Derneğin merkez adresi Mustafa Ahmet Ruso Caddesi, Muhtar Yusuf Galleria, No:121B, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa’dır. Derneğin herhangi bir şubesi bulunmamaktadır.

 

 1. DERNEĞİN AMAÇLARI

Derneğin genel amacı uluslararası ilişkiler, ekonomi politikaları, genel kamu politikaları ve toplumsal bilimler alanlarında çalışmalar yapmaktır. Bu bağlamda derneğin amaçları aşağıda gösterildiği gibidir:

2.1: Çalışma alanına giren konularda KKTC’de veya yurtdışında fikir tartışma platformları, konferanslar, çalıştaylar ve paneller düzenlemek.

2.2: Kıbrıs adası başta olmak üzere, bölge coğrafyasındaki siyasi gelişmeleri takip ederek, yerel ve dış politika alternatiflerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.

2.3: Çalışma alanına giren konularda ve takip ettiği siyasi gelişmeler hakkında stratejiler geliştirmek ve karar alıcılar ile kamuoyunu bilgilendirmek.

2.4: Çalışma alanına giren konularda Avrupa Birliği ve/veya diğer uluslararası örgütlerin yanı sıra kendi ile benzer platformda faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı kuruluşlarla ortak faaliyetler geliştirmek, var olan işbirliklerine destek olmak, gerektiğinde eşgüdümü sağlamak.

2.5: Derneğin amacıyla ilişkili her türlü ulusal ve uluslararası kuruluşa üye olmak veya bu tip kuruluşların vücuda getirilmesi için çalışmak ve bunun sağlanmasında gayret göstermek.

 

 1. DERNEĞİN GAYELERİNE ULAŞMAK İÇİN KULLANACAĞI USUL VE VASITALAR

 

3.1: Dernek, yasalara aykırı olmayacak, yukarıda sayılan gayelerine halel getirmeyecek ve yukarıda sayılan gayelerini değiştirmeyecek her türlü yasal ve gerekli vasıtayı gayelerine ulaşmak için kullanır.

 

3.2: Dernek, gayelerine ulaşmak için yönetim kurulu eliyle ve onun himayesinde;

     

 1. Kamuya açık ve kapalı, ücretli veya ücretsiz toplantılar, seminerler, konferanslar, brifingler, çalıştaylar düzenler.
 2. Faaliyetlerini etkinleştirmek ve geliştirmek için inceleme ve araştırmalar yapmak.
 3. Gazete, dergi, kitap ve makale yayınlayabilir, içeriğinin tartışılmasına yönelik fikir tartışma platformları oluşturabilir.
 4. Faaliyetlerini yerine getirirken her türlü yazılı, görsel ve elektronik iletişim yöntemini kullanabilir.
 5. Olanak nispetinde ve gerekli hallerde hakla duyuru, bildiri yayınlayabilir veya beyanatlarda bulunabilir.
 6. Devletin ve idarenin, derneğin amaçlarıyla ilişkili veya amaçlarına ulaşmasını etkileyebilecek her türlü politikaları ve tasarrufları hakkında görüş beyan edebilir, teklif hazırlayabilir, öneride bulunabilir ve bu konuda platform oluşturabilir ve kendi amaçlarına ilişkin tasarrufların yasal mevzuata uygunlukları bakımından değerlendirilmesini sağlamak amacıyla yargı yoluna müracaat edebilir.

 

 1. DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ

 

Dernek, aşağıda adı ve soyadı, meslekleri, adresleri, uyrukları ve imzaları gösterilen 5 kişi tarafından kurulmuştur.

 

Adı-Soyadı                      Mesleği                Adresi                    Uyruğu                   İmzası

                                                                                                    ve Kimlik No

 

İKİNCİ KISIM

ÜYELİK

 1. ÜYELİK KOŞULLARI

5.1: Derneğin gayelerine gönülden inanan ve bu uğurda gayret sarf etmek istek ve kararlılığında olan 18 yaşını doldurmuş her KKTC yurttaşı derneğe üye olabilir. KKTC’de daimi ikamet iznine sahip ve/veya kesintisiz en az 6 (altı) yıl süreyle çalışma ve/veya ikamet izniyle bulunan 18 yaşını tamamlamış ve fiil ehliyetine sahip yabancı gerçek kişiler de derneğe üye olabilirler.

5.2: Üyelik Başvurusu, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek yazılı dilekçeye uygun şekilde yapılır ve Yönetim Kurulu’na sunulur.

5.3: Üyelik için başvuru yapılırken, asgari ücretin onda biri tutarındaki başvuru harcı ile başvuru sahibinin KKTC Kimlik Kartı fotokopisi başvuru dilekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu’na sunulur.

5.4: Üyelik başvuruları, başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

5.5: Yönetim Kurulu’nun, üyelik başvuruları ile ilgili olarak aldığı kararlar, başvuru sahiplerine derhal yazılı olarak bildirilir.

5.6: Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul’un toplanması için çağrı yapıldıktan sonra, duruma göre Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona gelinceye dek yeni üye kaydı yapılmaz ve bu süre zarfında gelen başvurular Yönetim Kurulu’nun gündemine alınmaz, ancak Toplantı biter bitmez hemen işleme konur.

 

 1. ASİL ÜYELİK

6.1: Yukarıdaki 5’inci Bölüme göre gerçekleşen üyelik asil üyeliktir.

6.2: Asil üyeler, dernek yan organlarına aday olma, seçilme, derken organlarında görev yapma ve oy verme haklarına haizdir.

6.3: Asil üyeler, aidat ödeme, dernek organları tarafından kendilerine verilen görevleri ifa etme, derneğin herhangi bir konuda karar alabilmesinde etkin olma ve derneğin gayelerinin hasıl olması hususunda azami gayret sarf etme görev ve mükellefiyetlerine haizdir.

 

 

 1. FAHRİ ÜYELİK

7.1: Derneğin gayelerinin hasıl olabilmesi için derneğe önemli derecede maddi ve/veya manevi katkı sağlayan, derneğin gayeleri hususunda kamunun dikkatini celp edecek ve toplumu bu alanlara yönlendirecek önemli gayretleri bulunan her gerçek kişiye, en az dört asil üyenin yazılı teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından Fahri Üyelik verilebilir.

7.2: Fahri Üyeler, dernek organlarına aday olma ve/veya seçilme, dernek organlarında görev yapma, oy verme hakları ile aidat ödeme, dernek organları tarafından kendilerine verilen görevleri ifa etme, derneğin karar alabilmesinde etkin olma ve/veya derneğin gayelerinin hasıl olması hususunda azami gayret sarf etme mükellefiyetlerinden muaftır ve mecbur edilemezler.

 1. ÜYELİKTEN AYRILMA

8.1: Her üye, dernek üyeliğinden herhangi bir zaman ayrılmakta özgürdür.

8.2: Üyelikten ayrılma, dernekteki hak ve mükellefiyetlerden ve dernek vasıtasıyla sahip olduğu maddi ve manevi menfaatlerden feragat anlamındadır.

8.3: Dernekten ayrılmak kat’i niyetinde olan bir üye, bu niyetini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirmesi üzerine Yönetim Kurulunun belirleyeceği günden itibaren üyelikten ayrılmış olur.

8.4: Dernekten ayrılacak olan üyenin, derneğe maddi borcu veya mükellefiyeti varsa ayrılmadan önce bunları ödemesi şarttır.

8.5: Yönetim Kurulu kararınca “üyelikten ihraç” kararı alınan ve onaylanan bir üye, üyelikten ihraç edilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

GENEL KURUL

 1. NİTELİĞİ

Genel Kurul, tüm asil üyelerden oluşan ve derneğin tasfiyesi de dahil olmak üzere her türlü kararı alabilmeye; Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üyelerini seçmeye; görevi sona eren dernek organlarının kararlarını, icraatlarını ve dernek nam ve hesabına topladıkları paraları ve diğer gelirleri ve menfaatleri bu gelirlerin dernek harcamalarına tahsislerini ve/veya değerlendirilmelerini denetlemeye muktedir derneğin en üst ve en yetkili idare ve karar organıdır.

 

 1. TOPLANTI ZAMANI VE GÜNDEMİ

10.1: Genel Kurul, olağan olarak iki yılda bir 15 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında toplanır.

10.2: Genel Kurul, asil üye tamsayısının beşte birinin (1/5) Yönetim Kurulu’na yapacağı yazılı başvuru üzerine veya re’sen Yönetim Kurulu çağrısıyla olağanüstü olarak toplanabilir.

10.3: Olağan veya Olağanüstü Genel Kurulu toplantıya çağırma yetkisi Yönetim Kurulu’ndadır.

10.4: Olağan veya Olağanüstü Toplantının yeri, günü ve saati ve konusu Yönetim Kurulunca belirlenir ve bunlar toplantı tarihinden hemen önceki 30 (otuz) gün içinde tüm asil üyelere ulaştırılır.

10.5: Yapılacak toplantının Olağan Genel Kurul Toplantısı olması halinde veya dernek organlarından herhangi birisinin yeniden belirlenmesi hususu da toplantı gündeminde varsa, Yönetim Kurulu, toplantının yer-tarih-saat ve gündemi ile birlikte hazırlayacağı Faaliyet Raporu ile Maliyet Raporu da tüm asil üyelere ulaştırılır.

10.6: Genel Kurul Toplantısı’nda dernek organları için üye seçimi konusu varsa veya Dernek Tüzüğü’nde değişiklik konusu varsa bunlar gündemde belirlenir.

10.7: Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul, dernek merkezinin kurulmuş olduğu kaza sınırları dahilinde belirtilen yerde toplanır.

 

 1. TOPLANMA VE KARAR YETER SAYISI

11.1: Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul, asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

11.2: İlk toplantıda belirtilen saatte toplantı yeter sayısı oluşmazsa, aynı yer ve saatte 30 (otuz) dakika sonrasına ertelenir. Bu süre sonrasında toplantıda nisap şartı aranmaz.

11.3: Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul, toplantıda hazır bulunan asil üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Divan Başkanının oyu iki oy sayılır.

11.4: Genel Kurul toplantılarında, her asil üyenin bir oy hakkı vardır ve bu hak başka hiçbir üyeye devredilemez ve/veya vekalete konu olamaz.

11.5: Genel Kurul kararları, tüzük değişiklikleri ve seçim sonuçları, en geç Genel Kurulu izleyen onuncu günün mesai bitimine dek, dernek merkezinin bulunduğu kaza Kaymakamlığına Yönetim Kurulu tarafından bildirilir.

 

 

 1. GENEL KURUL DİVANI

12.1: Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır ve Genel Kurul Divanı oluşuncaya kadar toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı sevk ve idare eder.

12.2: Toplantı yeter sayısı veya hale göre belirtilen saatten yarım saat sonra sağlanmışsa, Genel Kurula katılan asil üyeler arasından Genel Kurul toplantısını idare etmek, gerekli kayıtları tutmak, üye seçimi yapılacağı takdirde oyları ve oy pusulalarını saymak ve genel kurul toplantısı esnasında yapılacak itirazları çözümlemek maksadıyla, bir başkan ve iki üyeden oluşan bir Genel Kurul Divanı seçilir.

12.3: Genel Kurul Divanı çoğunlukla karar verir.

12.4: Genel Kurul Divanı, toplantıda tutulan tutanakları, yapılan tüzük değişikliklerini, seçimlerinin sonuçlarını ve alınan tüm kararları, Genel Kurulu izleyen günden itibaren üç gün içinde, Yönetim Kuruluna teslim eder.

 

 1. SEÇİM SİSTEMİ VE ADAYLIK

13.1: Seçimler olağan olarak iki yılda bir, olağan genel kurullarda yapılır.

13.2: Genel Kurul’da seçimler gizli oy-açık tasnifle yapılır. Ancak, Genel Kurul, seçimlerin açık oyla (el kaldırmak) yapılmasına karar verebilir.

13.3: Tüm asil üyeler dernek organlarına seçilmek üzere aday olabilirler; adaylık başvuruları Genel Kurul Divanına yapılır.

13.4: Her görev için en çok oy alan aday seçilmiş sayılır. Oyların eşitliği halinde eşit oy alanlar arasında kura çekilmek suretiyle kazanan belirlenir.

13.5: Dernek organlarının oluşabilmesi için her ayrı göreve bir kişinin seçilmesi gerekir. Ancak, seçimlerden herhangi birinde yeterli adaylık başvurusu olmazsa, o seçim aynı yer ve saatte yapılmak üzere 30 (otuz) dakika ertelenir; böyle bir erteleme olduğu takdirde, seçim gündemi ile yapılan toplantıda nisap şartı 12. paragrafta olduğu gibidir. Ancak bu durumda, ilgili kurul üyeliklerindeki münhaller mevcut yedek üyelerle doldurulamıyorsa veya yedek üyeliklerde de münhal bulunuyorsa, sadece münhal bulunan üyelikler için seçim yapılır.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

YÖNETİM KURULU

 

 1. OLUŞUMU, GÖREVLERİ, TOPLANMASI VE KARAR ALMASI

14.1: Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, iki yıl seçilen yedi asil ve üç yedek üyeden oluşur.

14.2: Yönetim Kurulu, genel olarak, dernek gayelerinin gerçekleştirilmesinden, derneğin temsilinden ve derneğin sevk ve idaresine ilişkin tüm kararların alınmasından ve/veya icrasından sorumludur.

14.3: Yönetim Kurulu, derneğin bütçesinin oluşumunu, kontrolünü ve dernek gelirlerinin harcamalara tahsisini yürütür. Ayrıca, muhasebe kuralları dahilinde, harcamalara ve gelirlere ilişkin her türlü belgeyi saklar ve bu maksatlarla gerekli olabilecek her türlü defteri tutar. Bu amaçlara yönelik olarak, ücreti dernek gelirlerinden karşılamak üzere, derneğe bir de muhasip veya murakıp atayabilir.

14.4: Yönetim Kurulu kararları ile Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp katılmadığına ilişkin kayıtlarını içeren gerekli defterleri tutar ve muhafaza eder.

14.5: Üye Kayıt ve Bilgi Defteri ile Misafir Kayıt Defterini uygun şekilde tutar ve muhafaza eder.

14.6: Derneğe gelen veya dernekten giden her türlü evrakı kayıt altına alır, bunları arşivler ve muhafaza eder.

14.7: Yönetim Kurulu, yukarıdaki 14.4, 14.5 ve 14.6 numaralı paragraflarda öngörülen işlerin yapılması ve/veya derneğin tasarrufunda taşınır veya taşınmaz herhangi bir mal bulunması halinde, bu taşınır ve taşınmaz malların idaresi, temizliği, bakımı ve muhafazası maksatlarıyla, dernek emrinde ve kendi gözetiminde görev yapmak ve ücretleri dernek gelirlerinden karşılanmak üzere yeterli sayıda memur istihdam edebilir.

14.8: Yönetim Kurulu, dernek adına olmak ve tüm masrafları dernek gelirlerinden karşılamak üzere; herhangi bir taşınır veya taşınmaz mal satın alabilir veya herhangi bir surette kiralayabilir ve bu maksatları dernek adına devletten ve/veya KKTC’de yetkili bulunan herhangi bir kredi kooperatifinden ve/veya bankadan kısa ve uzun vadeli olarak borçlanabilir ve dernek adına kayıtlı bulunan herhangi bir taşınır ve/veya taşınmaz malı, bu maksatlarla ipotek veya rehin verebilir.

14.9: Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurulu izleyen yedi gün içerisinde kendiliğinden toplanarak asli üyeler içerisinden bir başkan, bir asbaşkan, bir genel sekreter ve dört faal üye tayin eder. Normal zamanlarda ise, en az iki haftada bir kendiliğinden veya herhangi bir zaman, herhangi iki asli üyesinin çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu Asli Üyelerinin, Yönetim Kurulu toplantılarına devam mecburiyetleri vardır ve mazeretsiz olarak, art arda üç kez veya bir yıl içerisinde mazeretsiz toplam dört kez toplantıya katılmadıkları takdirde Yönetim Kurulu asli üyelikleri kendiliğinden düşmüş sayılır.

14.10: Yönetim Kurulu toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanlık eder; ancak başkanın yokluğunda toplantıya asbaşkan; başkanın ve asbaşkanın her ikisinin de hazır bulunmadığı hallerde ise, toplantıya genel sekreter veya diğer üyelerin seçtiği üye başkanlık eder.

14.11: Yönetim Kurulu gerekli gördüğü toplantılarına yedek üyeleri de çağırabilir. Yedek üyeler sadece görüş bildirebilir, oy kullanamazlar. Keza, yedek üyelerin davet edilmedikleri Yönetim Kurulu toplantılarına devam mecburiyetleri yoktur. ş

14.12: Yönetim Kurulu, asli üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan asli üyelerinin salt çoğunluğunun müspet oyu ile karar alır; oyların eşitliği halinde, toplantıya başkanlık eden asli üyenin oyu iki sayılır.

14.13: Yönetim Kurulunun aldığı her karar, toplantıda hazır bulunan tüm Asli Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanır; ancak, alınan karara muhalif olan asli üyeler, imzalarının yanına, kendi el yazılarıyla, karara veya kararın herhangi bir kısmına muhalif olduklarını belirten bir şerh düşebilir.

14.14: Yönetim Kurulu asli üyeliklerinde, herhangi bir surette bir münhal oluşması halinde, boşalan yer, herhangi bir karar alınmasına gereksinim olmadan, seçimlerde en yüksek oyu almış olan yedek üye tarafından doldurulur. Ancak, Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen bu değişiklik, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç iki hafta içerisinde, dernek merkezinin kurulu olduğu kaza kaymakamlığına yazılı olarak bildirilir.

 

 1. YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREVLERİ

15.1: Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

15.2: Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararların icra edilmesini dernek üyelerine duyurulmasını sağlar.

15.3: Yönetim Kurulu üyelerinin çalışmalarını koordine eder ve gözetir.

15.4: Dernek gayelerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olabilecek faaliyetleri planlar ve bu planlamanın uygulanmasını sağlar.

15.5: Dernek gelirlerinin saklanması, zaruri harcamalara tahsisi ve dernek giderlerinin önceden tespit edilmesi hususlarında, Yönetim Kurulunda alınan kararları genel sekreterle birlikte icra eder ve bu maksatla imza edilmesi gerekli olabilecek gerekli evrakı genel sekreterle birlikte hazırlar ve imza eder.

15.6: Dernek içerisinde eşgüdüm ve iletişim sağlar.

15.7: Ayrıca diğer normal idari görevleri de ifa eder.

 

 

 

 

 1. ASBAŞKANIN GÖREVLERİ

16.1: Yönetim Kurulu Asbaşkanı, Yönetim Kurulunun başkan vekilidir ve bu sıfatla, başkanın hazır bulunmadığı her ortamda, başkanın başkanlık etmesi gereken toplantılara başkanlık eder ve başkan tarafından ifa edilmesi gerekli olabilecek her görevi de ifa eder.

16.2: Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin oluşturulmasını, üyelere bildirilmesini ve toplantılarda alınan kararların gerektiği şekilde kaydedilerek muhafaza edilmesini sağlar.

16.3: Yönetim Kurulunun faal üyelerinin dernek gayelerinin gerçekleştirebilmesi için gerekli faaliyetleri planlamalarını ve icra etmelerini sağlar, gözetir ve bu faaliyetlerine öncülük eder. Bu maksatla, Yönetim Kurulunun faal üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

16.4: Yönetim Kurulunun faal üyelerinin de yardımını alarak, Yönetim Kurulu adına Faaliyet Raporlarını hazırlar.

16.5: Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda, Dernek gelirlerinin saklanması veya zaruri harcamalara tahsisi veya Dernek giderlerinin tayin ve tespit edilmesi hususlarında, Yönetim Kurulunda alınan kararları genel sekreterle birlikte icra eder ve bu maksatla imza edilmesi gerekli olabilecek sair evrakı genel sekreterle birlikte imza eder.

 

 1. GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ

17.1: Yönetim Kurulu Başkanı ile Asbaşkanının, hazır bulunmadığı her ortamda, başkanın veya asbaşkanın başkanlık etmesi gereken toplantılara başkanlık eder.

17.2: Dernek gelirlerini, dernek ve/veya Yönetim Kurulu adına kabul eder, toplar ve Yönetim Kurulunun aldığı kararlar ışığında, kabul edilen veya toplanan gelirlerin durumun icabına göre saklanmasını veya işletilmesine veya harcamalara tahsisini yürütür.

17.3: Dernek gayelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olacak faaliyetlerin finansmanı hususunda gerekli çalışmaları yapar ve bu maksatla yeni gelir kaynakları yaratılması için gerekli çalışmaları yapar ve bu maksatla yeni gelir kaynakları yaratılması için gerekli girişimlerde bulunur.

17.4: Dernek gelirlerinin, saklanması, harcamalara tahsisi veya dernek giderlerinin tayin ve tespit edilmesi hususlarında, Yönetim Kurulunda alınan kararları Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte icra eder ve bu maksatla imza edilmesi gerekli evrakı Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte imza eder.

17.5: Muhasebe kuralları dahilinde, harcamalara ve gelirlere ilişkin her türlü belgeyi saklar ve bu maksatlarla gerekli olabilecek her türlü defteri tutar.

17.6: Yönetim Kurulu adına Mali Raporu tutar.

17.7: Yönetim Kurulu Kararları ile Yönetim kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp katılmadığına ilişkin kayıtları içeren gerekli defterleri tutar ve muhafaza eder.

17.8: Derneğe gelen veya dernekten giden her türlü evrakı kayıt altına alır, bunları arşivler ve muhafaza eder.

17.9: Üye Kayıt ve Bilgi Defteri ile Misafir Kayıt Defterini yasalara uygun şekilde tutar ve muhafaza eder.

 

 

 1. FAAL ÜYELERİN GÖREVLERİ

18.1: Yönetim Kurulunun Faal Üyeleri, dernek gayelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan faaliyetleri planlayıp, bahis konusu faaliyetleri Yönetim Kurulu Kararları ışığında ve Asbaşkanın gözetiminde icra ederler.

18.2: Yönetim Kurulunun Faal Üyeleri, Faaliyet Raporlarının hazırlanmasında Asbaşkana yardımcı olurlar.

18.3: Yönetim Kurulu Kararlarının Dernek üyelerine duyurulması ve icra edilmesi hususlarında Yönetim Kurulu Başkanına yardımcı olurlar.

 

BEŞİNCİ KISIM

DENETLEME KURULU

 

 1. DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU

19.1: Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından, iki yıl için seçilen üç asli ve iki yedek üyeden oluşur.

19.2: Denetleme Kurulu, seçildiği genel kurulu izleyen ilk 10 (on) gün içerisinde kendiliğinden toplanarak asli üyeler içerisinden bir başkan tayin eder.

 1. DENETLEME KURULUNUN TOPLANMASI VE KARAR ALMASI

20.1: Denetleme Kurulu, karar almasını gerektirecek acil bir husus olduğu takdirde Kurul Başkanının çağrısı üzerine, tüm asli üyelerinin hazır olması ile toplanır.

20.2: Genel olarak, Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun veya Kurul asli üyelerinin çağrısı üzerine toplanabilir.

20.3: Denetleme Kurulu toplantılarına, Kurul Başkanı başkanlık eder.

20.4: Denetleme Kurulu, tüm asli üyelerinin hazır bulunmaları ile toplanır ve tüm asli üyelerinin ekseriyetinin oyu ile müspet oyu ile karar alır. Denetleme Kurulunun tüm toplantılarına yedek üyeler de çağrılır. Ancak, karar alınmasında, yedek üyeler sadece görüş bildirirler, oy kullanamazlar. Keza, yedek üyelerin Denetleme Kurulu toplantılarına devam mecburiyetleri yoktur.

20.5: Denetleme Kurulunun asli üyelerinin, Denetleme Kurulu toplantılarına devam mecburiyetleri vardır ve mazeretsiz olarak, art arda dört kez veya bir yıl içerisinde toplam on kez çağrıldıkları toplantıya katılmadıkları takdirde, Denetleme Kuruluna asli üyelikleri kendiliğinden düşer.

20.6: Denetleme Kurulu asli üyeliklerinde, herhangi bir surette bir münhal oluşması halinde, boşalan yer, herhangi bir karar alınmasına gereksinim olmadan, seçimlerde en yüksek oyu almış olan yedek üye tarafından doldurulur. Ancak, Denetleme Kurulu üyelerinde meydana gelen bu değişiklik, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren bir hafta içerisinde, dernek merkezinin kurulu olduğu kaza kaymakamlığına yazılı olarak bildirilir.

 1. DENETLEME KURULUNUN MALİ TEFTİŞ VE DENETİM GÖREVLERİ

21.1: Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun dernek adına topladığı gelirleri, topladığı gelirlerin harcamalara tahsisini, dernek adına yapılan borçlanmaları, dernek adına yapılan ödemeleri ve bu hususlarda veya hususlarla ilgili olarak tutulan kayıtları zaman zaman veya periyodik olarak kendiliğinden veya en az üç dernek asil üyesinin yazılı istemi üzerine denetler.

21.2: Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun asli üyelerinden veya dernek asil üyelerinden herhangi birinin, yukarıdaki 21.1 paragrafında belirtilen denetlemede tespit edilen aksaklıklarda veya kusurlarda veya ihmalde veya eksikliklerde sorumluluğu olduğu kanaatine varırsa; aşağıdaki 25’inci bölümde belirtilen usulde ilgili üyeyi itham edebilir ve savunmaya davet edebilir; ve bahis konusu üyeyi, yine aşağıdaki 25’inci bölümde belirtilen usul ve şekillerde yargıladıktan sonra bahis konusu kişileri, aşağıda 24’üncü bölümde belirtilen disiplin cezasına mahkum edebilir.

21.3: Denetleme Kurulu, yukarıdaki 21.1 paragrafında belirtilen denetlemede tespit edilen aksaklıkların veya kusurların veya ihmalin veya eksikliklerin giderilmesini yazılı olarak Yönetim Kurulundan isteyebilir.

21.4: Denetleme Kurulu, yukarıdaki 21.1 paragrafında belirtilen denetleme eksikliğini dernek muhasip veya murakıbıyla yürütebilir. Eğer derneğin bir muhasip veya murakıbı yoksa, Yönetim Kurulu’ndan muhasip veya murakıp atanmasını isteyebilir. Bu takdirde, derneğin mali bünyesine göre, Yönetim Kurulu bir muhasip veya murakıp atamak zorundadır.

21.5: Denetleme Kurulu, bu bölüm uyarınca yaptığı her denetlemenin neticesini ve bu hususta aldığı her kararı veya bu bölüm uyarınca aldığı her kararı, Denetleme Kurulu tarafından tutulan Mali Teftiş ve Denetim Defterine kaydeder veya kaydedilmesini sağlar

21.6: Denetleme Kurulunun bu bölüm uyarınca aldığı her karar ile bu bölüm uyarınca tuttuğu her kayıt, Denetleme Kurulunun tüm asli üyeleri tarafından imzalanır.

21.7: Denetleme Kurulu, ayrıca hazırladığı Mali Teftiş ve Denetim Raporunu da Genel Kurulun bilgisine sunmak mecburiyetindedir.

 1. DENETLEME KURULUNUN DİSİPLİN İŞLERİNE İLİŞKİN GÖREVLERİ

22.1: Denetleme Kurulu, kendiliğinden veya Yönetim Kurulunun veya Dernek asil üyelerinden en az birinin yazılı şikayeti üzerine, Yönetim Kurulunun herhangi bir asli üyesini ve/veya Dernek asil üyelerinden herhangi birini, aşağıdaki 23’üncü bölümde belirtilen disiplin suçlarını işlediği sebebiyle ve aşağıda 25’inci bölümde belirtilen usul ve şekillerde itham ve savunmaya davet edebilir ve bahis konusu kişileri, yine aşağıdaki 25’inci bölümde belirtilen usul ve/veya şekillerde yargıladıktan sonra bahis konusu kişileri, aşağıdaki 24’üncü bölümde belirtilen disiplin cezalarından herhangi uygun birine mahkum edebilir.

22.2 Denetleme Kurulu, duruşmalarda genel Adalet Prensiplerine riayet etmeli özellikle verilecek disiplin cezasının disiplin suçu ile orantılı olmasını sağlamak zorundadır.

22.3: Denetleme Kurulu, disiplin işlerine ilişkin görevlerini yerine getirirken, Yönetim Kurulunun kendisine bir veya daha fazla üniversite mezunu hukukçu ve/veya avukat atamasını isteyebilir. Böyle bir talep halinde, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunun emrine bir veya isteme göre birden fazla hukukçu veya avukat atamak zorundadır.

22.4: Denetleme Kurulu, disiplin işlerine ilişkin başlattığı her mesele için ayrı bir dosya tanzim eder; o işleme ilişkin kurul tarafından ve/veya kurula gelen her türlü evrakı tanzim edilen dosyaya yerleştirir. Böylece tanzim edilen böyle bir dosya ve diğer dosyaların muhafazasından da Denetleme Kurulu sorumludur.

22.5: Denetleme Kurulu, disiplin işlerine ilişkin olarak ayrıca bir Karar Defteri tanzim ve muhafaza eder. Karar Defterine, disiplin işlemleri ile ilgili alınan tüm kararlarını kaydeder ve tüm kararlar Denetleme Kurulunun tüm asil üyeleri tarafından imza edilir.

22.6: Denetleme Kurulu, disiplin işlerine ilişkin aldığı her kararı ayrıca yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir.

22.7: Denetleme Kurulu, hazırladığı Disiplin İşleri Faaliyet Raporunu da ilaveten Genel Kurulun bilgisine sunar.     

 

 1. DİSİPLİN SUÇLARI

23.1: Tüzük kurallarına, Genel Kurulun, Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun kararlarına ve/veya talimatlarına aykırı davranmak ve özellikle bu durumu alışkanlık haline getirmek.

23.2: Kötü niyetle, derneğin tüzel kişiliği ve/veya dernek üyelerinin kişileri ile uğraşmak, bu kişilikleri, herhangi bir surette küçük düşürmek, rencide etmek veya bu hareketlere teşebbüs etmek.

23.3: Derneğin birlik ve dayanışmasını bozacak faaliyetlerde bulunmak veya bu faaliyetlerde bulunmaya teşebbüs etmek.

23.4: Tüzükte öngörülen görevleri yerine getirmemek ve/veya bu görevlerin yerine getirilmesini engellemek veya bu maksatla teşebbüste bulunmak.

23.5: Davet edildiği halde, dernek etkinliklerine mazeretsiz katılmamak.

23.6: Dernek organlarının çalışma veya faaliyetlerini engelleyecek şekilde dedikodu yapmak veya bu yönde tavır koymak veya bu maksatla herhangi bir faaliyette bulunmak.

23.7: Yıllık üye aidatının ödenmemesi.

23.8: Herhangi bir üyeyi disiplin suçu veya başka herhangi bir suç işlemeye azmettirmek veya yardımcı olmak.

23.9: Dernek organlarında herhangi bir görevi bulunmamasına rağmen, varmış gibi davranarak yanıtlamak ve bir menfaat temin etmek veya menfaat sağlamak maksadıyla Dernek organlarında görevliymiş gibi davranmak.

23.10: Derneği mali bakımdan zarara uğratmak.

 

 1. DİSİPLİN CEZALARI

24.1: Denetleme Kurulu, yukarıdaki 21.1 ve 21.2 paragraflarında öngörülen disiplin suçunun işlendiğine karar verirse, bu suçu işleyen üyeyi, yürürlükte bulunan bir aylık asgari ücrete eşit bir miktara kadar para cezası ödemeye mahkum edebilir.

24.2: Denetleme Kurulu, yukarıdaki 23.1 paragrafında öngörülen disiplin suçunun işlendiğine karar verirse, bu suçu işleyen üyeyi, yürürlükte bulunan bir aylık asgari ücrete eşit bir miktara kadar para cezası ödemeye mahkum edebilir ve/veya ilgili üyeyi üyelikten çıkarılmasına karar verebilir.

24.3: Denetleme Kurulu, yukarıdaki 23.2 paragrafında öngörülen disiplin suçunun işlendiğine karar verirse, bu suçu işleyen üyeyi, yürürlükte bulunan bir aylık asgari ücretin iki katına eşit bir miktara kadar para cezası ödemeye mahkum edebilir ve/veya ilgili üyenin üyeliğini bir yıl süre ile askıya alınmasına karar verebilir.

24.4: Denetleme Kurulu, yukarıdaki 23.3, 23.6, 23.8, 23.9 ve 23.10 paragraflarında öngörülen disiplin suçlarından herhangi birinin işlendiğine karar verirse, bu suçları işleyen üyeyi, yürürlükte bulunan bir aylık asgari ücrete eşit bir miktara kadar para cezası ödemeye mahkum edebilir ve/veya ilgili üyenin üyeliğinin altı ay süre ile askıya alınmasına karar verebilir.

24.5: Denetleme Kurulu, yukarıdaki 23.4 ve 23.5 paragraflarında öngörülen disiplin suçlarından herhangi birinin işlendiğine karar verirse, bu suçlardan birini işleyen üyeyi, yürürlükte bulunan bir aylık asgari ücretin yarısına eşit bir miktara kadar para cezası ödemeye mahkum edebilir ve/veya ilgili üyenin üyeliğinin üç ay süre ile askıya alınmasına karar verebilir.

24.6: Denetleme Kurulu, yukarıdaki 23.7 ve 23.11 paragraflarında öngörülen disiplin suçlarından herhangi birinin işlendiğine karar verirse, bu suçlardan birini işleyen üyeyi, yürürlükte bulunan bir aylık asgari ücretin çeyreğine eşit bir miktara kadar para cezası ödemeye mahkum edebilir ve/veya ilgili üyenin, sebebiyet verdiği zarar ziyanı tazmin etmesine karar verebilir.

24.7: Denetleme Kurulu, genel olarak, disiplin suçu işleyen herhangi bir üyeyi, o üyenin mazeretlerini ve/veya özel durumunu ve/veya diğer hafifletici sebeplerini de göz önünde bulundurarak, hale göre Denetleme Kurulunca sözlü olarak dikkatinin çekilmesi suretiyle uyarma veya Denetleme Kurulunca yazılı olarak dikkatinin çekilmesi suretiyle kınama cezalarına mahkum edebileceği gibi ve/veya yürürlükte bulunan bir aylık asgari ücretin çeyreğine eşit bir miktara kadar para cezası ödemeye mahkum edebilir.

24.8: Denetleme Kurulu, hale göre, birden çok benzer disiplin suçu işlediği tespit edilen üyeyi, sadece bir disiplin suçu için cezalandırıp diğerlerinden affedebilir veya diğer suçlar bakımından sadece uyarma veya kınama cezasına çaptırabilir.

24.9: Denetleme Kurulu tarafından tespit edilen tazminat nitelikli para cezaları, derneğin alacağı sayılır ve ödenmemesi halinde, Denetleme Kurulunun teklifi üzerine Yönetim Kurulu vasıtasıyla dernek adına, ilgili üye aleyhinde yasal işlem yapabilir. Böyle bir halde, tahakkuk edecek olan her masrafı da ilgili üye öder.

24.10: Disiplin suç ve cezaları, ilgili üyenin, Yönetim Kurulu tarafından tutulan Üye Kayıt Defterinde bulunan sayfasına da şerh düşülür.

 

 1. DİSİPLİN İŞLEMLERİNDE USUL

25.1: Denetleme Kurulu, herhangi bir Dernek asil üyesini ve/veya yukarıdaki 23.3 paragrafı uyarınca maiyetine tayin edilen herhangi bir hukukçuyu ve/veya avukatı, Yönetim Kurulunun herhangi bir asli üyesi ve/veya Dernek asil üyelerinden herhangi birisi aleyhine tahkikat yapmak üzere görevlendirir.

25.2: Yukarıdaki 25.1 paragrafı uyarınca görevlendirilen üye ve/veya hukukçu ve/veya avukat, on gün içerisinde tahkikatını tamamlar ve temin ettiği bilgi ve/veya belgeleri yazılı olarak Denetleme Kuruluna sunar. Denetleme Kurulu zaruri nedenler dolayısıyla bu süreyi uzatabilir.

25.3: Denetleme Kurulu, yukarıdaki 25.2 paragrafı uyarınca kendisine sunulan bilgi ve belgeler ışığında, aleyhinde tahkikat yapan üyenin, bir disiplin suçu olabileceği kanısına varırsa, işlem başlatır ve ilgili üyeyi yazılı olarak itham eder. Ancak, aleyhine tahkikat yapılan üyenin bir disiplin suçu işlemediği kanısına varırsa dosyayı kapatır.

25.4: Yazılı ithamda, ilgili üyenin hangi suçu ne şekilde teferruatlı biçimde, ilgili bilgi ve belgelerle izah ederek, ilgili üye on gün içerisinde, Denetleme Kurulunca yazılı savunmaya sunmaya davet eilir.

25.5: İlgili üye, on gün içerisinde yazılı savunmasını hazırlayıp Denetleme Kuruluna teslim etmezse, on günün hitamında Denetleme Kurulu tarafından belirlenecek gün ve saatte belirlenecek yerde savunmasını yapmak üzere hazır bulunması için davet edilir.

25.6: Denetleme Kurulu, yazılı savunmayı aldıktan sonra, ilgili üyeyi ya beraat ettirir, ya da belirlenecek gün ve saatte belirlenecek yerde savunmasını yapmak üzere hazır bulunması için davet edilir.

25.7: İlgili üye, belirlenen gün ve saatte, belirlenen yerde hazır bulunmazsa, savunma hakkından feragat etmiş sayılır. Böyle bir halde, Denetleme Kurulu, iddia makamını dinledikten sonra ilgili üyeyi mahkum edip uygun göreceği cezaya çarptırabilir. Ancak, savunmak için yeni bir gün tayin edebilir.

25.8:  İlgili üye, belirlenen gün ve saatte, davetiye aldığı halde belirlenen yerde hazır bulunur ve savunmasını yaparsa, duruşma yapılır. Neticede Denetleme Kurulu, iddia makamını dinledikten sonra hale göre, ilgili üyeyi beraat ettirebilir veya mahkum edebilir. Mahkumiyet halinde uygun göreceği cezaya çarptırılabilir.

 

ALTINCI KISIM

SON KURALLAR

 1. DERNEĞİN GELİRLERİ

26.1: Üyelik başvurularında alınan kayıt ücretleri.

26.2: Asil üyelerin ödediği ve Derneğin zaman zaman tespit edeceği yıllık aidatlar.

26.3: Bağışlar

26.4: Denetleme Kurulunun kesmiş olduğu para cezaları.

26.5: Derneğin gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerden ve/veya sair faaliyetlerden elde ettiği gelirler.

26.6: Derneğin çıkardığı yayınlardan elde ettiği gelirler.

26.7: Sponsorların dernek etkinlikleri için sağladığı katkılar.

26.8: Derneğin sahip olduğu taşınır ve/veya taşınmaz mallardan sağladığı gelir.

26.9: Derneğin resmi websitesine alınacak olan reklamlardan sağlanacak gelirler.

 

 1. MİSAFİRLERİN DERNEK LOKALİNE GİRMESİ

Dernek üyesi olmayanlar dernek lokaline süreklilik arz edecek şekilde devam edemezler. Dernek üyesi olmayanların Dernek lokaline girmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından misafir kayıt defterine kayıt yaptırmak zorunludur.

 

 1. DERNEĞİN TASFİYESİ

28.1 Dernek asil üye sayısının, organlarının oluşması için gereken sayının altına düşmesine ve/veya derneğin borçlarının, derneğin devamını imkansız hale getirecek derecede çoğalmış olması veya dernek gayelerinin tümünün hasıl olmuş ve tamamlanmış olması halinde, Yönetim Kurulunun veya Yönetim Kurulunun mevcut üyeleri, derneğin tasfiyesi maksadıyla mevcut asil Dernek üyelerini Genel Kurula çağırabilir.

28.2: Ayrıca Dernek asil üyelerinin üçte ikisinin vereceği yazılı bir istem üzerine veya re’sen, Yönetim Kurulu, “Tasfiye” gündem maddesiyle olağanüstü bir genel kurul toplayabilir veya olağan genel kurul gündemine tasfiye hususunu da ekleyebilir.

28.3: Genel Kurulla ilgili olan yukarıdaki Üçüncü Kısım, tasfiye maksadıyla toplanacak genel kurul toplantıları bakımından da uygulanabileceği oranda aynen uygulanır.

28.4: Genel Kurul, her ne surette toplanırsa toplansın, gündeminde derneğin tasfiyesi de bulunuyorsa, her şeyden evvel bu hususta karar verilir. Eğer, Genel Kurul tasfiye kararı verirse, başka hiçbir işlem yapılmaksızın, tasfiye işlemlerini yürütmek üzere genel kurulda hazır olan asil Dernek üyesi içerisinden, bir bir başkan ve dört üyeden oluşan bir Tasfiye Kurulu seçer.

28.5: Tasfiye Kurulu, oluşumundan itibaren bir ay içerisinde, tasfiye planını hazırlayıp Genel Kurulun oyuna sunar. Genel Kurul, onayına sunulan tasfiye planını aynen kabul edebileceği gibi, değiştirerek de son şeklini verebilir.

28.6: Tasfiye Planının son şeklini almasından itibaren, Tasfiye Kurulu, olabildiğince en kısa zamanda ve tasfiye planında öngörüldüğü biçimde tasfiye planını tamamlar.